K? IZV?L?TIES JAUNAS MA?NAS RIEPAS?

Ce?u satiksmes dro?bai ir j?piev?r ?paa uzman?ba tiei gada v?saj? laik?, un liela loma ir riepu kvalit?tei. Viens no galvenajiem riepu kvalit?tes r?d?t?jiem ir protektora dzi?ums, kuram j?b?t piem?rotam braukanai ziemas apst?k?os. Labas riepas nav l?tas, ta?u t?s ar? nav kosmiski d?rgas, bet taup?t uz riepu kvalit?ti nav ieteicams nevienam autovad?t?jam. Ja nepiecieams saprast, k?das …

K? ATRAST JAUNAS AUTO RIEPAS?

Gada aukstajos un tumajos m?neos satiksmes dro?bai ir j?piev?r ?pai liela uzman?ba. Viens no galvenajiem riepu kvalit?tes r?d?t?jiem ir protektora dzi?ums, kuram j?b?t piem?rotam braukanai ziemas apst?k?os. Labas riepas nav l?tas, ta?u t?s ar? nav kosmiski d?rgas, bet taup?t uz riepu kvalit?ti nav ieteicams nevienam autovad?t?jam. Neatkar?gi no savas automa?nas vad?anas pieredzes un st?a, riepu …

KUR? E- IEPIRKAN?S VIETN? VAR SAMEKL?T L?CAS?

Da?da veida redzes korekcijas l?dzek?i daudziem ir ikdienas nepiecieam?ba. Ir vair?ki veidi, k? uzlabot savu redzi – brilles, acu l?zeroper?cija un ar? kontaktl?cas. Ar? specifisk?ku redzes probl?mu kori??anai, m?sdien?s ir iesp?jams izmantot kontaktl?cas, kas noteikti daudziem atvieglos ikdienas gaitas. Ne tikai pieauguie, bet ar? b?rni var izv?l?ties da?dus redzes korekcijas veidus.

P?RDOM?TAS, LATVIJ? VEIDOTAS SUDRABA ROTAS

Da?da veida juvelierizstr?d?jumi vienm?r ir bijui d?mu v?j?ba jebkur? v?stures laika posm?. Tie simboliz? ne tikai st?vokli sabiedr?b?, bet ir ar? lieliska invest?cija un sava ?r?j? izskata pilnveidoanas l?dzeklis. ?oti daudzi izv?las ikdien? valk?t da?das rotaslietas, jo t?s lieliski papildina kopt?lu. Juvelieris ir profesija, kas ikdien? str?d? ar da?diem d?rgmet?liem un d?rgakme?iem, lai rad?tu skaistas …

MET?LAPSTR?DES PRECES UN PAKALPOJUMI P?C INDIVIDU?LA PAS?T?JUMA

Cilv?ki jau gadsimtiem ilgi nov?rt? kal?ja darbu un ar? t? aug?us. M?sdienu cilv?ki ar vien bie?k iem?c?s no jauna nov?rt?t neskait?mu amatnieku veikumu un ar? sadz?v? cenas izmantot vi?u izveidotos darba aug?us. Viens no galvenajiem iemesliem, k?d?? amatnieku darin?jumi ir tik augstu nov?rt?ti, noteikti ir tas, ka darba rezult?tam tie?m ir ilgm??bas garantija, tie noteikti …

LIETOTU UN JAUNU RIEPU AT?IR?BAS

Tiei riepu tehniskais st?voklis sp?l? lielu lomu dro?bas l?men? uz ce?iem. Viens no r?d?t?jiem, kas nosaka riepu kvalit?ti, ir protektora dzi?ums, kam j?b?t atbilstoam normat?vajiem aktiem, pret?j? gad?jum?, riepas nav der?gas lietoanai. Cenas faktors daudziem ir noteicoais, kad nepiecieams izv?l?ties jaunas riepas, turkl?t, ne vienm?r d?rg?kais noz?m? lab?ko, bet, ar? p?r?k l?ts pied?v?jums neb?s lab?k? …

PRECES, S?KOT AR PAP?RA TRAUKIEM UN BEIDZOT AR TRIMMERIEM UN AUTO ??MIJU PAR ZEM?M CEN?M

Zem?kas cenas un lieliska pre?u un pakalpojumu kvalit?te ir tas, kas liek klientiem izmantot vairumtirdzniec?bas uz??mumu pakalpojumus. Pie vairumtirgot?jiem var ieg?d?ties visu s?kot ar ikdien? lietojam?m sadz?ves prec?m un beidzot ar profesion?lai lietoanai paredz?t?m liet?m. Piem?ram, t?r?anas l?dzek?i, cimdi, trauki parastie un vienreiz lietojamie, da?das higi?nas preces jebkas, kas nepiecieams gan darba …